EFOP- pályázat

Aloldal

Generációk közötti érzékenyítő program

Cél: a különböző életkorú emberek (idős, középkorú, fiatal, gyermek) között hatékony

kommunikáció kialakítása. Ne beszéljenek el egymás mellett és átérezzék az egyes életszakaszok nehézségeit, de tudjanak együtt örülni is.

A közösségeinkben a felebarátainkkal találkozunk, társainkkal, a családtagokkal, munkatársakkal. Meg kell találni az életkoronkénti katekézis közös pontjait, templomi és templomon kívüli programok szervezésével, ahol jól érzi magát idős és fiatal. A programokra az intézmény tanulói, pedagógusai, a település meghívott lakossága vett részt, akik egy – egy alkalommal, szakértői előadás keretében jutottak el az egyes szereplők közötti helyes és megfelelő kommunikációig.

A tervezett alkalmak száma: 6 esemény volt, min. 50 fő részvételével.


Szívesség csere

A Szívességcsere program legfontosabb alapelve a felajánló és az igénybe vevő kölcsönös tisztelete egymás iránt, valamint az önkéntesség.

A szívességcsere a szereteten és a bizalmon alapszik. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, vagyis pénzt nem lehet adni és kérni a szívességekért cserében. A felhasználó három szolgáltatás igénybevétele után egy szívességet köteles felajánlani.

A pályázat keretében létrehozott szívességbank segítségével ez a program folyamatos.

Szívességbank /Önkéntes tevékenység/

A szívességbank program olyan koncepció, amelynek célja a szívesség adása és elfogadása. A program fókuszában ez a program szerepelt. Szívességet helyi szinten sokféleképpen lehet adni. Ehhez megismertük a helyben élők igényeit és lehetőségeiket. Szervezett és tervezett formában kialakítottunk ki egy rendszert, amelynek keretében megszerveztük a „szolgáltatások” nyújtását.

Folyamatos, alkalmaknak megfelelően.


Település szépítő közösségi nap

Célja: A közösen végzett településszépítés (tereprendezés, fa-, virágültetés) erősítse a környezettudatos szemlélet kialakulását, nyújtson lehetőséget a teremtett világ szépségeinek megismerésére.

A helyi identitástudat erősödését segítse és kiváló közösségépítő program szerepét is töltse be. Ennek keretében a templomkert, a plébánia udvara, az utcában álló kőkereszt környéke, a temető – az elhanyagolt síremlékek gondozása; az idősek lakókörnyezetének rendben tartása, az iskola és környékének rendbetétele és gondozása segítette a cél megvalósulását.

A tervezett programokat évente 1 alkalommal, összesen 3 alkalommal valósítottuk meg.


Hagyományőrző nap

A hagyományőrző nap megrendezésének célja a társadalmi összetartozás és –összefogás előmozdítása, a helyi értékek bemutatása, az identitástudat kialakítása és erősítése.

A liturgikus időhöz kapcsolódóan, illetve a helyi szokásokra figyelve szerveztünk rendezvényeket. A templom titulusa, a helyben kiemelten is tisztelt szent ünnepe jó alkalom volt a hagyományőrző nap szervezésére. Az egész napos programban a vallási (szentmise, elmélkedés, stb.) és szellemi tartalmak (előadás, filmvetítés etc.) mellett az ételek közös elkészítésének, a játéknak és a sportnak is helye volt.

A tervezett programokat évente 1 alkalommal (összesen 3 alkalom) szerveztük, alkalmanként min. 250 fő részvételével.


Közösségi fórumok

Célja: A leginkább érdeklődésekre számot tartó kérdésekről beszélgetések, előadások szervezése szakértők bevonásával, szülők és a településen élő érdeklődők meghívásával.

Több generációt érintő kérdéseket igyekeztünk megbeszélni: például a gyermeknevelés, a párválasztás, az időskori problémák, stb. Egyházi személyek (pap, katekéta) jelenléte mellett, akik kifejtették az  Egyház álláspontját is, véleményalkotásra, véleménynyilvánításra volt lehetősége minden érdeklődőnek.   Előzetesen felmértük a témaköröket, amelyekre a legnagyobb igény, érdeklődés volt.

 A személyes találkozásokon infokommunikációs eszközök, közösségépítő játékok, ismerkedési játékok segítségével történt meg az érdeklődés felkeltése.

A tervezett programokat évente 1 alkalommal (összesen 3 alkalom) rendeztük meg. Tervezett részvevők száma: alkalmanként min. 110 fő.


Katolikus találkozó

Cél: Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények találkozója.

A találkozón az önkéntesek oszthatják meg tapasztalataikat, mutathatják be az addig elért eredményeiket. Az iskolákból részt vevő tanulók a pedagógusokkal kiegészülve előadásokkal, bemutatókkal készülnek a pályázat által érintett tématerületek felhasználásával (pl.: önkéntesség, felebaráti szeretet, stb.).

A tervezett programokat évente 1 alkalommal (összesen 3 alkalom) szerveztük meg.

Tervezett részvevők száma: alkalmanként min. 110 fő.


Sport klub /Közösségi aktivitást célzó rendezvények/

Célja: Az egészséges életmódra nevelés, az egészség megőrzésé, amely a mindennapos testmozgás népszerűsítésével valósuljon meg.

A keresztény ember ne hanyagolja el a testét, hanem törődjön vele, ápolja azt. A mozgás öröme, a sport szeretete minden emberre jó hatással van, akár a közösen megtekintett sportverseny, akár az együtt végzett sportolás öröme jó hatással van a testünkre. Alkalmakat teremtettünk a rendszeres sportolásra, amelyben kiemelt szerepe volt a csapatsportoknak, a labdajátékok.

A tervezett programokat heti 2 alkalommal, min. 30 fő részvételével került sor.


3 generációs találkozók

Célja: A közösségi élmény, az emberek egymásra utaltságának megélése.

Az Egyház, “mi vagyunk” tudatának erősítése. A közös kirándulások, a családi napok, az adventi és a nagyböjti lelki napok, a zarándoklatok, a helyi ünnepi vagy alkalomszerűen szervezett találkozások mind ezt szolgálták.  Egy-egy ilyen alkalmon a szellemi (elmélkedés, előadások, stb.) mellett a játékos, az ügyességi feladatoknak és sportnak is helye volt.

A tervezett programokat évente 1 alkalommal (összesen 3 alkalom) rendeztük meg.

Tervezett részvevők száma alkalmanként, min. 120 fő volt.


Családi életre nevelés

Célja: A Szent Család példáját követve kell bemutatni a szeretetközösséget.

Egy férfi és egy nő szeretetkapcsolata, ami a gyermekekre irányul – ez a keresztény család. A jól működő családok tettek tanúságot az életükről, természetesen nem palástolva a nehézségeket sem. A családi napok, a Mária-ünnepek, a Szent Család ünnepe, a karácsony kiváló alkalmak voltak arra, hogy a családi életről szóljunk.

A programokra 25 alkalommal került sor, min. 20 fő részvételével.


Ifjúsági klub

Célja: Az ifjúsági hittanos csoportok rendszeres találkozásain a testi és a lelki egészség megőrzésére helyezett hangsúly.

 A klubfoglalkozásokon bemutatták, hogy az életben a legfontosabb a lelkiismeret nyugalma. A fiatalokkal együtt töltött időnek részei az önfeledt, játékos alkalmak voltak.

A programokra szervezetten 25 alkalommal került sor, legalább 20 fő részvételével.


Idős-Töltés! Klubfoglalkozások

Célja: A foglalkozások résztvevői kötetlenül, bizalommal beszélgethetnek aktuális témákról, az aktív nyugdíjas élet lehetőségeiről, magánéleti örömeikről, nehézségeikről és saját magukról.

Fontosnak tartottuk, hogy katekézis is legyen, ugyanis ez a beteljesedés és a remény katekézise. Témák: közös imádságok, előadások, ajándékozás, jótékonysági estek, stb.

A programokra szervezetten 25 alkalommal került sor, legalább 20 fő részvételével.


A pályázat keretén belül szervezett képzések az Egri Főegyházmegyében:

 1. Érzékenyítő tréning

Cél: a közösségben esetlegesen megjelenő diszkriminációs tendenciák felismerése, a kezelésükre módszertani ismeretek átadása. A keresztény felebaráti szeretet megélése

Mindenkit rá kell ébreszteni arra, hogy minden ember a Teremtő egyszeri és megismételhetetlen csodája. A másik ember felé szeretettel, türelemmel fordulni, felismerni azt, hogy Ő érték és cél, nem pedig ellenség.

A 30 órás képzésen intézményünkből 2 fő pedagógus vett részt.

 1. Önkéntes menedzsment képzés

Cél: A résztvevőknek megismerni az önkéntesség fogalmát és megszólítani azokat, akikből önzetlen, jó önkéntes lehet.

 A keresztény ember szívesen és örömmel vállal önkéntes feladatokat. Ezeket nem egyedül, magányosan, hanem az Egyház közösségében végzi. A belső igény, a lelkiismeret szava, Krisztus követése erre készteti az embert.

A képzés során megszerezhető kompetenciák voltak:

 • A résztvevő ismeri az önkéntesség fogalmát és megszólítja azokat, akikből jó önkéntes lehet.
 • A résztvevő főképpen a plébániai és a templomi közösségben keresi társait, de választhat segítőket a tágabb környezetéből is.
 • A résztvevő képes emberek szeretettel való vezetésére.
 • A résztvevő tud motiválni, a másik felé örömmel, szeretettel fordul.
 • A résztvevő ismeri az önkéntességi alapon működő szervezet gyengéit és erősségeit (SWOT); ötletekkel rendelkezik a hatékony működésre vonatkozóan.
 • Nyitott az újra, de tiszteli és őrzi a hagyományos értékeket, gyűjti a jó gyakorlatokat.

A 30 órás képzésen intézményünkből 2 fő pedagógus vett részt.

 1. Esélyegyenlőségi képzés

Célja: az iskolában minden munkavállaló részére esélyegyenlőségi felvilágosítást tart.

A megszerzett tudással, a pedagógus, az esélyegyenlőségi munkakör tölti be az iskolában.

A 30 órás képzésen intézményünkből 1 fő pedagógus vett részt.


Ifjúsági táborok

A táborok célja: biztosítani a fiatalok, a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését, olyan helyi közösség kialakítása, ami az ifjúsági korosztályt egyéni és csoportos formában segíti a problémák megoldásában, az élethelyzeteik keresztény módon való kezelésében. Elsősorban a fiatalokat érintő kérdésekkel (pályaválasztás, párválasztás etc.) foglalkozunk ifjúsági hittanos csoport keretében.  A táborok programjait a beszélgetésekkel, közös étkezésekkel, sportolásokkal, kirándulásokkal színesítettük.

A táborokat 4 napos, 3 éjszakás programkeretben szerveztük.

A résztvevők száma: 30 fő

 1.  Mátraszentimre: 2017. július 21-24. KÉPEK
 1. Sarud: 2018. július 16-19. KÉPEK
 1. Eger: 2019.június 17-20. KÉPEK

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.